Regulamin sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.ostalowski.com/sklep/

I. Definicje

 1. Sklep (sklep internetowy) – serwis internetowy pod adresem: www.ostalowski.com/sklep/.
 2. Sprzedawca – Ostałowski Motosport z siedzibą przy ul. Nad Potokiem 4, 32-010 Łuczyce, NIP 7342971207, REGON 122732846
 3. Klient – osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zakupu w Sklepie internetowym.
 4. Zakup – zawarcie Umowy sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem Sklepu.
 5. Towar – rzeczlub usługaoferowana do Zakupu w Sklepie.
 6. Koszyk – narzędzie wykorzystywane w Sklepie, w którym gromadzone są Towary wybrane przez Klienta.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.ostalowski.com/sklep/.
 8. Zamówienie – oświadczeniewoli Klienta,złożone elektronicznie lub telefonicznie,zmierzające do dokonania Zakupu w Sklepie.
 9. Newsletter -usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na rozsyłaniu zainteresowanym informacji handlowych i reklamowych na podany przez zainteresowanego adres e-mail.

II. Postawienia ogólne

 1. Właścicielem i administratorem Sklepu jest Ostałowski Motosport z siedzibą przy ul. Nad Potokiem 4, 32-010 Łuczyce,  NIP 7342971207, REGON 122732846.
 2. Dane kontaktowe Sprzedawcy: Ostałowski Motosport, ul. Nad Potokiem 4, 32-010 Łuczyce, tel.: 692 720 948, e-mail: management@ostalowski.com.
 3. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem: www.ostalowski.com/shop/.
 4. Informacje o Towarach zamieszczone w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, stanowią zaproszenie do Zakupu.

III. Warunki korzystania ze Sklepu

 1. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez Klienta następujących wymagań technicznych: dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia z przeglądarką internetową: Firefox , Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Safari z obsługą Java Script, połączonego z Internetem.

IV. Dokonywanie Zamówienia i Zakupu

 1. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu należy:
 • wejść na stronę www.ostalowski.com/shop/,
 • dokonać wyboru Towaru oraz jego parametrów,
 • podać dane odbiorcy oraz adres dostawy Towaru,
 • wybrać formę dostawy Towaru (patrz część V Regulaminu).

2. Wszelkie czynności należy wykonywać w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty.

3. Towar/-y wybrany/-e przez Klienta zostaje/-ą dodany/-e do Koszyka.

4. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, Klient otrzyma informację o:

 • zamówionych Towarach,
 • jednostkowej oraz łącznej cenie Zamówienia,
 • danych odbiorcy i wybranym adresie dostawy,
 • wybranej formie dostawy.

5. Przed naciśnięciem przycisku „Koszyk” Klient ma możliwość:

 • usunięcia Towaru z Koszyka,
 • zmiany parametrów Towarów znajdujących się w Koszyku,
 • zmiany danych odbiorcy oraz adresu dostawy Towaru,
 • zmiany formy dostawy Towaru.

6. Po naciśnięciu przycisku „Złóż zamówienie” Klient zostaje przekierowany do dokonania płatności za Zamówienie (patrz część VI Regulaminu).

7. Złożenie Zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „Zamów” jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.

8. Zamówienie zostaje anulowane jeśli Klient nie dokona płatności w ciągu 5 dni od złożenia Zamówienia.

9. Po dokonaniu zapłaty Klient dokonuje Zakupu.

10. Na prośbę Klienta Sprzedawca wystawia dowód zakupu.

V. Dostawa

 1. Dostawa zakupionego Towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski, za pośrednictwem usług kurierskich oraz pocztowych.
 2. Cena przesyłki jest uwarunkowana formą dostawy oraz gabarytem Zamówienia i zostanie dodana do ceny ogólnej po wybraniu formy dostawy podczas składania Zamówienia.
 3. Termin wysłania zakupionego Towaru to 7 dni roboczych licząc od momentu otrzymaniu zapłaty przez Sprzedawcę.

VI. Płatności

 1. Ceny Towarów podane przez Sklep są cenami brutto.
 2. Klient ma możliwość wyboru jednej z następujących form płatności za Zamówienie:
 • Przelew tradycyjny na dane wskazane podczas wybory formy płatności.
 • Płatność za pobraniem przy odbiorze Towarów.

VII. Odstąpienie od Zakupu

 1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Zakupu bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie (wzór stanowi Załącznik 1 do Regulaminu – wzór poniżej) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia Towaru, wysyłając je na adres: Ostałowski Motosport, ul. Nad Potokiem 4, 32-010 Łuczyce.
 2. Zwrot Zakupu powinien nastąpić nie później niż w terminie 30 dni od dnia dokonania Zakupu. Zakupiony Towar należy zwrócić na poniższy adres: Ostałowski Motosport, ul. Nad Potokiem 4, 32-010 Łuczyce.
 3. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 4. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

VIII. Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres management@ostalowski.com
 3. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 4. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 5. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Ostałowski Motosport, ul. Nad Potokiem 4, 32-010 Łuczyce lub mailowo na adres management@ostalowski.com.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy i przebiegnie zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
 4. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) Sprzedawca informuje, iż administratorem pozyskanych danych osobowych jest Ostałowski Motosport z siedzibą przy ul. Nad Potokiem 4, 32-010 Łuczyce. Dane osobowe będą przetwarzane w celu późniejszego skontaktowania się z Panem/Panią. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

ZAŁĄCZNIK 1. Formularz zwrotu towaru